Address:

Xóm 1 Tâng, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam